Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote aller Verkäufer
 

Banknoty / Papiergeld /
Paper money

(9216)
Banknoty ¶wiata alfabetycznie
Paper money: Worldwide (8327)
Banknoty polskie
Paper money: Poland (27)
Banknoty niemieckie / Germany (29)
Banknoty USA (2)
Brytyjskie Imperium i Wspólnota Narodów (239)
Wzory, Specimeny i próby (9)
Banknoty polimerowe (330)
Bony / Notgeld / Local & Private (338)
Banknoty - literatura (5)

ROSJA ZSRR 1 Rubel 1991 P237a ZZ(ЗЗ) UNC

Banknot o nominale 1 rubla emisji datowanej 1991r. - w obiegu od 27.06.1991r. do 31.12.1993r. Na awersie i rewersie gilosze z nomina³em oraz god³o pañstwowe. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

0,58 EUR
verkauft: 4 verfügbar:  1
gda000044544
Voyonick-C~

ROSJA ZSRR 1 Rubel 1991 P237a JeCz(ЕЧ) UNC

Banknot o nominale 1 rubla emisji datowanej 1991r. - w obiegu od 27.06.1991r. do 31.12.1993r. Na awersie i rewersie gilosze z nomina³em oraz god³o pañstwowe. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym UNC.

0,58 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  1
gda000052607
Voyonick-C~

ROSJA ZSRR 10 Rubli 1991 P240a B225a ВБ(WB) UNC Lenin

Banknot o nominale 10 rubli emisji datowanej 1991r. - wprowadzony do obiegu 10.07.1991r. Na awersie popiersie W.I.Lenina - teoretyka ideologii komunizmu, krwawego dyktatora Zwi±zku Sowieckiego , na rewersie gilosz z nomina³em i ornamenty. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,82 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  2
gda000056522
Voyonick-C~

ROSJA ZSRR 50 Rubli 1992 P247a ГИ(GI) UNC Lenin Kreml

Banknot o nominale 100 rubli emisji datowanej 1992r. Na awersie popiersie W.I.Lenina - teoretyka ideologii komunizmu, krwawego dyktatora Zwi±zku Sowieckiego , na rewersie Kreml z Baszt± Zwiastowania, gilosze z nomina³em oraz ornamenty. Banknot w I stanie bankowym UNC.

7,64 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000055909
Voyonick-C~

ROSJA ZSRR 500 Rubli 1992 P249a B234a ГЕ(GJe) UNC Lenin Kreml

Banknot o nominale 500 rubli emisji datowanej 1992r. Na awersie przedstawiony jest przywódca rewolucji pa¼dziernikowej W.I.Uljanow - Lenin - sta³ na czele krwawych rz±dów bolszewickich, a na rewersie Krem z Baszt± Spassk± w Moskwie. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym UNC.

5,55 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000055908
Voyonick-C~

ROSJA 100 Rubli 1993 P254 B803a WO(BO) UNC Kreml

Banknot o nominale 100 rubli emisji datowanej 1993r. - w obiegu od 26.01.1993r. do 31.12.1998r. Na awersie Baszta Senacka Kremla oraz flga Rosji nad kopu³±, a na rewersie Baszty Spasska, Carska, Nabatna i Konstantino-Jeleninska moskiewskiego Kremla. Proj.: Igor Krylkov. Druk: Goznak. Bia³y papier. Banknot w I stanie bankowym UNC.

1,16 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  1
gda000044541
Voyonick-C~

ROSJA 50000 Rubli 1993/1994 P260b B809b LO(ЛО) UNC Kreml RARE!

Banknot o nominale 50.000 rubli emisji datowanej 1993r./1994. - wprowadzony do obiegu 14.071994r. Na awersie budynek parlamentu Rosji tzw. Dumy, a na rewersie kompleks Kremla w Moskwie. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym UNC. Do¶æ rzadki w stanie UNC!

69,42 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000047646
Voyonick-C~

ROSJA 1000 Rubli 1995 P261 B812a AB UNC W³adywostok Marynistyka

Banknot o nominale 1000 rubli datowany 1995r. - wprowadzony do obiegu 29.09.1995r. Na awersie port we W³adywostoku, a na rewersie wej¶cie do zatoki oraz latarnia morska we W³adywostoku. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym UNC.

6,02 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000056089
Voyonick-C~

ROSJA 10 Rubli 1997(2004) P268c B822a TZ(ТЗ) UNC Zapora

Banknot o nominale 10 rubli datowany 1997 - "МОДИФИКАЦИЯ 2004" - wprowadzony do obiegu 16.08.2004r. Banknoty te zosta³y ju¿ zast±pione monetami i zaczynaj± byæ coraz trudniejsze do zdobycia w stanie UNC. Na awersie most na Jeniseju w Krasnojarsku i kaplica ¶w. Paraskeba, a na rewersie hydroelektrownia w Krasnojarsku. Proj: Igor Krylkov. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,27 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000043128
Voyonick-C~

ROSJA 10 Rubli 1997(2004) P268c B822a тb(тЬ) UNC Zapora

Banknot o nominale 10 rubli emisji datowanej 1997r. - "МОДИФИКАЦИЯ 2004" - wprowadzony do obiegu 16.08.2004r. Banknoty te zosta³y ju¿ zast±pione monetami i zaczynaj± byæ coraz trudniejsze do zdobycia w stanie UNC. Na awersie most na Jeniseju w Krasnojarsku i kaplica ¶w. Paraskeba, a na rewersie hydroelektrownia w Krasnojarsku. Proj: Igor Krylkov. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

1,27 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000044543
Voyonick-C~

ROSJA RUSSIA 50 Rubli 1997/2004 P269c B823a TW(TB) UNC Petersburg

Banknot o nominale 50 rubli emisji datowanej 1997r. - "МОДИФИКАЦИЯ 2004" - wprowadzony do obiegu 16.08.2004r. Na awersie przedstawia Personifikacjê Newy u stóp Kolumny Rostralnej,a w tle Twierdza Pietropaw³owska w Petersburgu. Na rewersie Kolumna Rostralna i Muzeum Morskie w Petersburgu. Proj: Igor Krylkov. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym UNC.

2,20 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000054552
Voyonick-C~

ROSJA RUSSIA 100 Rubli 1997/2004 P270c B824a ьс UNC Moskwa

Banknot o nominale 100 rubli emisji datowanej 1997 i 2004 - wprowadzony do obiegu 16.08.2004r. Na awersie rze¼ba w br±zu przedstawiaj±ca Apollo, w tle Teatr Wielki w Moskwie, a na rewersie budynek Teatr Wielkiego w Moskwie. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym UNC.

4,40 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000053854
Voyonick-C~

ROSJA 1000 Rubli 1997/2010 P272c go UNC Jaroslawl

Banknot o nominale 1.000 rubli datowany 1997 - ponowna emisja w 2010. Na awersie przedstawia pomnik Ksiêcia Jaros³awa i kaplicê upamiêtniaj±c±. Na rewersie Katedra ¶w. Bazylego. Ma³e litery serii. Banknot jest w I stanie bankowym (UNC).

34,71 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000032744
Voyonick-C~

ROSJA 100 Rubli 2015 P275a B832a CK UNC "Anschluß" Krymu Okoliczno¶ciowy Sewastopol-Krym

Banknot o nominale 100 rubli datowany 2015r. emisji okoliczno¶ciowej z okazji "Anschluß'u" Krymu przez Rosjê - wprowadzony do obiegu 23.12.2015r. Na awersie obrazy przedstawiaj±ce Sewastopol, a na rewersie klif Au Dag wska¼nik dla ¿eglarzy oraz zamek "Jaskó³cze Gniazdo", w tle meczet Chana. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym UNC.

6,02 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000054573
Voyonick-C~

ROSJA 100 Rubli 2015 PNEW(2) B832a KC UNC "Anschluß" Krymu Okoliczno¶ciowy Krym-Sewastopol

Banknot o nominale 100 rubli datowany 2015r. emisji okoliczno¶ciowej z okazji "Anschluß'u" Krymu przez Rosjê - wprowadzony do obiegu 15.12.2015r. Na awersie obrazy przedstawiaj±ce Sewastopol, a na rewersie klif Au Dag wska¼nik dla ¿eglarzy oraz zamek "Jaskó³cze Gniazdo", w tle meczet Chana. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

6,02 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  1
gda000044484
Voyonick-C~

ROSJA 200 Rubli 2017 P276 B835 AA UNC Sewastopol

Banknot o nominale 200 rubli emisji datowanej 2017r. - wprowadzony do obiegu 12.10.2017r. Na awersie Pomnik Zatopionych Okrêtów w Sewastopolu, a na rewersie Czersonez Taurydzki antyczne miasto greckie na Krymie. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym UNC.

5,21 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000048140
Voyonick-C~

ROSJA 100 Rubli 2018 P280 B840a AA UNC Football Commemorative Polimer

Banknot polimerowy okoliczno¶ciowy o nominale 100 rubli emisji datowanej 2018r. - wprowadzony do obiegu 22.05.2018r. - wydany z okazji Mistrzostw ¦wiata w Pi³ce No¿nej. Na awersie ch³opiec z pi³k± w rêkach i parada bramkarska Lwa Jaszyna, a na rewersie stylizowana mapa Rosji z pi³k± i nazwami miast gospodarzy Mistrzostw Europy. Druk: Goznak. Banknot w I stanie bankowym UNC.

3,70 EUR
verkauft: 3 verfügbar:  1
gda000054575
Voyonick-C~

TATARSTAN 100 Rubli ND/1992 P5b B102a AK UNC Red

Banknot o nominale 100 rubli emisji niedatowanej 1992r. Banknot jednostronny. Na awersie Kreml Kazañski historyczna cytadela Tatarstanu w ozdobnej ramie oraz flaga Tatarstanu. Znak wodny: romby. Banknot w I stanie bankowym UNC.

6,94 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000055372
Voyonick-C~

ROSJA PO£UDNIOWA 1000 RUBLI 1919, P. S424a

Stan -I

57,85 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  3
gda000051101
SklepGGN

ROSJA PO£UDNIOWA, 10000 RUBLI 1919 Pick 425a

Stan I

37,02 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000051102
SklepGGN

ROSJA PO£UDNIOWA, 10000 RUBLI 1919 Pick 425a

Stan III

8,10 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000037632
SklepGGN

ROSJA – SYBERIA WSCHODNIA / Czita Rewolucja 100 RUBLI 1920 Pick S1187b

Stan I

92,56 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000019793
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 3 RUBLE 1905, Szipow/Baryszew Pick 9c(2)

Stan III

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000013421
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 3 RUBLE 1905, Szipow/Iwanow Pick 9c(4)

Stan III

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000031388
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 5 RUBLI 1909, Konszin / Baryszew Pick 10a(2)

Stan III

1,85 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000056093
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 5 RUBLI 1909, Konszin / Owczinnikow Pick 10a(19)

Stan -III

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000052760
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 5 RUBLI 1909, Konszin / Rodionow Pick 10a(20)

Stan -III

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000052761
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 5 RUBLI 1909, Konszin / Sofronow Pick 10a(21)

Stan -III

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000052762
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 5 RUBLI 1909, Konszin / Czichir¿yn Pick 10a(25)

Stan -III

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000056094
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 5 RUBLI 1909, Konszin / Szmidt Pick 10a(27)

Stan -III

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000052764
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 5 RUBLI 1909, Szipow / Afanasjew Pick 10b(1)

Stan III

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000056915
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 5 RUBLI 1909, Szipow / Szagin Pick 10b(16)

Stan -II

1,62 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000052770
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 10 RUBLI 1909, Konszin / Gawri³ow Pick 11b(5)

Stan III

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000033677
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 10 RUBLI 1909, Konszin / Michiejew Pick 11b(10)

Stan III

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000056095
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 10 RUBLI 1909, Konszin / Owczinnikow Pick 11b(14)

Stan III

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000052775
SklepGGN

ROSJA - CARAT 25 RUBLI 1909 sygn. Konszin / Baryszew Pick 12a(2)

Stan III

5,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000056097
SklepGGN

ROSJA - CARAT 25 RUBLI 1909 sygn. Szipow / Metz Pick 12b(8)

Stan III

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000052796
SklepGGN

ROSJA - CARAT 25 RUBLI 1909 sygn. Szipow / Morozow Pick 12b(10)

Stan III

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000052798
SklepGGN

ROSJA - CARAT 25 RUBLI 1909 sygn. Szipow / Owczinnikow Pick 12b(11)

Stan III

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000052799
SklepGGN

ROSJA - CARAT, 100 RUBLI 1910, sygn. Konszin / Afanasjew, Pick 13a (1)

Stan -III

13,88 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000045303
SklepGGN

ROSJA - CARAT, 100 RUBLI 1910, sygn. Konszin / Trofimow, Pick 13a (16)

Stan -III

16,20 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000045316
SklepGGN

ROSJA - CARAT, 100 RUBLI 1910, sygn. Konszin / Czichir¿yn, Pick 13a (17)

Stan -III

11,57 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000045317
SklepGGN

ROSJA - CARAT, 100 RUBLI 1910, sygn. Konszin / Szmidt, Pick 13a (18)

Stan -III

12,73 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000045318
SklepGGN

ROSJA - CARAT, 10 KOPIEJEK (1915), Pick 21

Stan I

2,78 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  14
gda000046279
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 5 RUBLI 1909, sygnatura: Szipow / Sofronow, YB 431, Pick 35

Stan -I

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000051089
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 5 RUBLI 1909, sygnatura: Szipow / Sofronow, YB 470, Pick 35

Stan -I

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000051091
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 5 RUBLI 1909, sygnatura: Szipow / Czichir¿yn, YA 168, Pick 35

Stan- I

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000051083
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 5 RUBLI 1909, sygnatura: Szipow / Czichir¿yn, YB 459, Pick 35

Stan- I

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000051084
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 5 RUBLI 1909, Szipow/Fedulejew Pick 35

Stan III

1,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000056100
SklepGGN

ROSJA-CARAT, 5 RUBLI 1909, sygnatura: Szipow/Gusiew, YB - 492, Pick 35

Stan -I

2,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000051086
SklepGGN
Angebote: 9216   Seiten: 185 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185